Põnnipesa lasteaed on koht, kus on loodud soodsad tingimused alushariduse omandamiseks ning kus laps tunneb, et on oodatud, kaitstud ja armastatud.

Väärtustame lapse isiksust, kujundame lapses soovi uurida, teada saada ja tahet iseseisvaks õppimiseks koolis.


Meie selle aasta eesmärk ja põhisuund
Õuesõpe: Laps õpib looduses kõigi oma meeltega vahetult kogedes ja oma kätega ise tehes.

Põhiväärtused

LAPSEKESKSUS – mängulisus, märkamine
TURVALISUS – heaolu, hoolimine
USALDUSVÄÄRSUS – professionaalsus, avatus
KOOSTÖÖ - partnerlus, arvestamine

Visioon
Väärtustame lapse isiksust ja omaalgatust, suunates teda läbi mängu uurima, avastama ja looma toetavas ja arendavas keskkonnas.
 
Missioon
Põnnipesa lasteaed on lapsest lähtuv ja perekonda toetav, head alusharidust võimaldav, turvalist kasvukeskkonda pakkuv, parim eralasteaed Viimsi vallas.